Armeeritud Hydrosafe® aurutõke ehituspapist

Eelised

 • Niiskusmuutlik difusioonregulatsioon on parim kaitse ehituskahjustuste ja hallituse eest
 • Hydrosafe®-funktsioon tagab talvel turvalise ehitusobjekti
 • Kombineeritav kõigi kiuliste matt- ja plaatsoojustusmaterjalidega (k.a. puistevillad)
 • Ökoloogiline lahendus hoonekarbi tihendamiseks
 • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Kasutamiseks katustel, seintel, lagedel ja põrandatel kõikide kiuliste soojustusmaterjalidega, kaasa arvatud puistevilladega, tarindi difuussete välispindade kui ka vastavalt arvutustele auru tõkestavate välispindade korral.

Planeerimis- ja konstruktsioonijuhised

Kasutusvaldkond

Auru- ja õhutõkke DB+ sobib soojustuse sisemiseks tõkkekihiks:

 • katused, seinad, laed ja põrandad,
 • renoveerimisel väljastpoolt:
  rennikujuliselt sarikate vahele,
 • elu- ja tööstusruumid, kus ruumi pikaajaline õhuniiskus pole kõrge,
 • kõigis elumaja ja sarnaste hoonete elu- ja magamistubades, köökides ja vannitubades,
 • nii väljastpoolt difusioonile avatud kui ka difusioonikindlatele konstruktsioonidele,
 • kõrged nõudmised sisekliima kvaliteedile.

Kiulise struktuuriga soojustusi kasutada

Niiskuse varieeruva difusiooniga aurutõkete kõrge ehitiste kahjustumise ärahoidmise võime saavutatakse ainult siis, kui kasutatakse avatud difusiooniga kiulise struktuuriga soojusisolatsioonimaterjale, sest suvistes tingimustes peab niiskusel olema võimalik kuivamiseks aurutõkkesse tungida. Ideaalsed on kiulise struktuuriga soojusisolatsiooni materjalid, näiteks tselluloos, kanep, puitkiud, kivi- või mineraalvill. Pärast paigaldamist peavad siseküljel maksimaalselt 65 cm kaugusel risti jooksvad latid isolatsioonimaterjali massi tasakaalustama. Kasutades plaadi- ja matikujulisi isolatsioonimaterjale, tuleb liimitud ühenduste tõmbekoormuse vältimiseks paigaldada liimitud kangaste ülekatetele täiendavalt tugilatt. Kandekonstruktsiooniga risti paigaldamisel tuleb asetada vahetult õhupidavalt liimitud kangaste ülekattele tugilatt, et vältida liimitud ühenduse tõmbekoormust.

Tarindi välispinnal auru tõkestavates kihtides puitvooderdist kasutada

Tarindi välispinna auru tõkestavates kihtides ei tohi kasutada puidupõhiseid plaate (nt. OSB- või mitmekihilisi plaate). Lubatud on kasutada puitvooderdist. Kui välispinnal kasutatakse auru tõkestavaid plaatmaterjale, siis kasutada sisemiseks aurutõkkeks süsteemi INTELLO.
Väljastpoolt renoveerides kasutada süsteemi INTELLO X.

Kasutada auru läbilaskvat sisemist vooderdust

Selleks, et saavutada niiskuse varieeruva difusiooniga aurutõkete täielik efektiivsus, ei tohi soojusisolatsiooni siseküljel paikneda difusiooni tõkestavaid kihte, näiteks OSB- või mitmekihilisi puitplaate, mis takistavad tagasikuivamist suvel. Sobivaks vooderdiseks on kipsplaadid või profiillauad.

Õhutõkkekihi kaitsmine

Õhu- ja aurutõkkekiht on soojusisolatsiooni konstruktsiooni üks tähtsamaid funktsioonitasandeid. Erilist kaitset tuleks kindlasti pakkuda kahjulike toimete eest nagu UV-kiirgus, mehaaniline koormus. Nende konstruktsioonide puhul, mis võivad olla ohustatud, tuleks kasutada kahekordse kaitsefliisiga kangaid, nagu nt pro clima INTELLO X.

Korrektne ehituse käik

Ehitusetappidest kinnipidamise eesmärgiks on projekti vigadeta tulemus. Seetõttu sõltuvad ehitamise etapid teatud sisemistest (nt konstruktsiooni tüüp) ja välimistest (nt teostamise ajahetk) raamtingimustest ning planeerimisest. Kindlasti tuleb vastavalt üldtunnustatud tehnikareeglitele jälgida, et kasutatavad materjalid oleksid talumatu niiskuse eest kaitstud. DB+ paigaldamisel kaks nädalat pärast külgnevate seinte krohvimist, tuleb jälgida, et niiskus ei satuks isolatsioonitasapinnale. Alternatiiviks on DB+ paigaldada enne krohvimist, aga juhul kui edasiste tööetappide käigus satub ehitisse kasutatud materjalide tõttu siiski niiskust, tuleb see kindlasti välja juhtida. Vältida tuleb ka õhuvoolu teel sissetungiva niiskuse sattumist juba soojustatud või soojustavasse kihti, mille tagajärjeks on kondensatsioonivee teke. Soovitame pärast mati- või plaadikujulise soojustuse paigaldamist koheselt katta isolatsioonimaterjal auru- ja õhutõkkega. Puistevill tuleb paigaldada vahetult pärast auru- ja õhutõkketasandi teostamist. Soovitame töötada järk-järgult, eriti kehtib see talvel töötades. Kõrgenenud suhteline õhuniiskus tuleb kiiresti ja järjepidevalt välja juhtida, muuhulgas selleks, et hoida ära uusehitises tekkivat hallitust.

Suurenenud õhuniiskus ruumis

DB+ dünaamiline difusioonitakistus tagab kindla aurutõkke kaitse ka teatud ajaks suurenenud õhuniiskuse puhul. Kõrgenenud suhteline õhuniiskus võib tekkida konstruktsiooni uusehitistes või ajutiselt ka vannitubades ja köökides. Sõltumata kasutatava aurutõkke tüübist, tuleb tavapärase niiskuse saavutamiseks kõigepealt ehitustöödest tingitud niiskus siiski akna kaudu tuulutades välja juhtida. Talvel aitavad kuivamist kiirendada ehituses õhukuivatid. Nii saab ära hoida pideva kõrge suhtelise õhuniiskuse ning sellest tuleneva hallitustekke ohu.

Ehitusfaas: Hydrosafe®-väärtus (70/1,5 reegel)

Ehitusfaasis on hoones pärast krohvimist või põrandavalu paigaldamist väga suur õhuniiskus. Hydrosafe®-väärtus peab olema keskmisel suhtelisel õhuniiskusel 70% üle 1,5 m, et kaitsta konstruktsiooni niiskuse ülemäärase sissetungimise eest ehitise õhust ja hallituse tekke eest. Hydrosafe®-väärtus näitab, kui tõkestav on niiskusmuutlik aurutõke 70% keskmise õhuniiskuse juures. 70% keskmine õhuniiskus on näiteks ruumi õhuniiskus 90% ja 50% puiduniiskus – ligilähedane on ka betoneerimisel või seinete krohvimisel. Nõuded sd > 1,5 m ja < 2,5 m tulenevad standardist DIN 6880-2 ja on juttu rohkem reegli 70/1,5 juures. DB+ vastab kindlalt nõuetele.

Kvaliteedikindlus

Ehituskahjustusest vaba soojusisolatsiooni konstruktsioonis tagab õhupidavus. Pro clima soovitab enne sisevooderdise paigaldamist kontrollida õhupidavust ja võimalikke õhulekkeid BLOWER DOOR abil.

Väljastpoolt renoveerides:
Erinevalt kangaste seespoolsest paigaldamisest on kangaste väljaspoolse paigaldamise korral võimalik kvaliteeti kontrollida diferentsiaalrõhu meetodil (nt BlowerDoori abil) üksnes ülerõhu korral. Selleks tuleb hoone sisemus täiendavalt täita udugeneraatori abil uduga. Seejärel saab välisküljel kontrollida detailide õhupidavust. Paanid tuleb eelnevalt piisavalt tugevasti kinnitada mehaaniliselt. Kleepimistööd ja liitekohad tuleb teha erilise hoolikusega. Üksikasjalik konstruktsiooniline kavandamine, eelkõige räästa ja harja piirkonnas olevate liitekohtade puhul, samuti tööde kvaliteet seal, on katuse väljaspoolse renoveerimise puhul erakordselt tähtis.

Vananemiskindluse kinnitus

Momendil kehtiv aurutõkete Euroopa norm (EN 13984) ei tunnista niiskusmuutlike difusioonitakistusega aurutõkete omadusi ja puuduvad nende vananemiskindluse testimise meetodid. Kontrollida saab ainult konstantsete difusioonitakistusega aurutõkete omaduste vastavust EN normidele. Just sellel põhjusel tõestati DB+ vananemiskindlus kindlaks määratud meetodil sõltumatu teavitatud asutuse (DiBt) poolt. Sealjuures vanandati DB+ aurutõket võrreldes EN 13984 palju karmimates ettenähtud tingimustes (kõrgemad temperatuurid ja ajaliselt kaks korda kauem). Lisaks muudele karmimatele piirmääradele karmistati ka Euroopa normides olevaid lubatud vanandatud ja vanandamata difusioonitakistuse piirmäärade vahet. Sellega omab DB+ vastavust standardile DIN 68000-2 tõendatud ja kinnitatud kui niiskusmuutliku difusioonitakistusega vananemiskindel aurutõke.

Juhis

Planeerimis- ja konstruktsioonijuhistest tekkivate küsimuste korral pöörduge pro clima tehnilise toe poole.