Turvaline liimliide

Ehitusteibid ja -liimid

Kleepimise eesmärk hoonete tihendamisel on selliste ühendatavate detailide, mis ei ole ilma liimaineteta ühendatavad, tugev liitmine pikaks ajaks. Samal ajal peavad need ühendused tagama normatiivdokumentide nõuete kohaselt hoone detailide tavapärase deformatsioonliikumise. Ehituses kasutatavate aluspindade, nagu puidu, puitmaterjalide, krohvide, fliispindade, kilematerjalide või plastdetailide jne pinnad on osaliselt väga erinevate nakke omadustega. Peale pinna omaduste (karedus või sisemine tugevus) avaldab liimühenduse kvaliteedile otsustavat mõju niinimetatud pindpinevus.

Selliste materjalide üksteisega ühendamiseks kasutatakse liimaineid, mis:

  • seonduvad tugevalt aluspinnaga ja
  • millel on piisav sisemine tugevus

Liimühenduses toimivad jõud


Liimiühenduste purunemised

Defektsed liimühendused tekivad eri põhjustel. Optimaalne on olukord, kus liimühenduse tugevus on liimitava materjali tugevusest suurem.

Puudulik adhesioon:

Liimaine nakkumine aluspinnaga ei ole piisav. Koormuse rakendamisel eraldub liim ühelt aluspinnalt jääkideta.

  1. Alusmaterjal
  2. Liim
  3. Aluspind

Puudulik kohesioon:

Liimaine nakkumine aluspinnaga on piisav. Siiski on vuugis olevas liimaines toimivad jõud nii väikesed, et detaile saab juba väikese koormuse mõjul teineteisest aeglaselt eemale tõmmata. Seejuures jääb mõlemale pinnale õhuke liimainekile. See võib olla ebapiisava sisemise tugevuse tunnus.

Aluspinna purunemine:

Nii adhesiooni- kui ka kohesioonijõud on piisavad ja tagavad tugeva seose nii vuugis kui ka mõlema aluspinnaga. Suurte koormuste mõjul puruneb üks aluspindadest.


Määravaks on lõpptugevuse toimivus

Algul liiga pehmed liimained simuleerivad kvaliteetset liimühendust – tagavad küll väga hea algnakkuvuse, kuid võrdlemisi väikese lõpptugevuse. Üheks võimalikuks tagajärjeks on see, et saadud liimühenduses võivad puruneda pikka aega mõjuvate väikeste koormuste (nt soojustusmaterjali raskuse) toimel. Optimaalsed on piisava kleepuvusega liimained, millel on tagatud teibi hea algne nakketugevus aluspinnaga ja mis on piisava viskoossusega, et vastu pidada ootamatute koormuste toimele ilma hoonekarbi õhupidavust ohustamata.

Seega ei ole teibi kvaliteeti võimalik hinnata niinimetatud sõrmeproovi alusel. Eriti suur algne kleepuvus ei võimalda teha järeldusi liimühenduse lõpptugevuse kohta. Lõpptugevuse seisukohalt on määravad tegurid aluspinna karedus ja ümbruse temperatuur. Siledate aluspindade puhul ja soojas keskkonnas püstitub lõpptugevus varem kui karedate aluspindade puhul ja jahedas keskkonnas. pro clima ehitusteipidel on algse nakkuvuse ja lõpptugevuse suhe täiuslik.


Mida kõike suudavad pro clima liimid


Rohkem teavet teipimise kohta


Lahendused hoonekarbi tihendamiseks