Kiudarmeeritud niiskusmuutliku sd-väärtusega tihendusmaterjal, valge

Eelised

  • Ajasäästlik ja mitmekülgne kasutamine: pihustage AEROFIXX (suruõhk) abil, pintseldage
  • Nakkub kõikide tavapäraste ehituses kasutatavate aluspindadega
  • Sildab kuni 20 mm laiuseid pragusid ja vuuke. Suuremate vuukide tihendamine on võimalik kombinatsioonis AEROSANA VISCONN FLEECE-ga
  • Ülekrohvitav, ülevärvitav, ületeibitav pro clima ehitusteipidega
  • Niiskusmuutlik sd-väärtus võimaldab kasutamist ehitusdetailide sise- ja välispindadel
  • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Kasutatav niiskusmuutliku, pihustatava ja pintseldatava auru-, õhu- või tuuletõkkena seina-, lae- ja põrandapindadele, nagu läbiviikude tihendamiseks, kui ka mitte õhu- või tuulekindlate pindade nagu näiteks aknaühenduste lõigatud vahu pinnad.

  • Samuti ka ühenduste tihendamiseks nt akendel, katustel, seintel, lagedel ja põrandatel või õhupidavate puidupõhiste plaatide liited (nt OSB).
  • Kasutatav ka nakkeparandajana aluspinna ja järgneva pinnakatte või kleepimise vahel.
  • Võimaldab kasutamist ehitusdetailide sisepindadel, kui ka kaitstud välispindadel.
  • Sildab kuni 20 mm laiuseid pragusid ja vuuke. Suuremate vuukide tihendamine on võimalik kombinatsioonis AEROSANA VISCONN FLEECE-ga.

Paigaldusjuhend

Video: AEROFIXX käsitlemine (en)

Video räästa renoveerimine (AEROFIXX - en)

Video talade ühendused (AEROFIXX - en)

Video aknaühendused (AEROFIXX - en)

Raamtingimused

Avad aluspinnas, nagu näiteks mõrad, võivad olla maksimaalselt 20 mm laiused. Kuni 8 mm laiused mõrad või vuugid lihtsalt üle võõbata.
8 - 20 mm laiustesse mõradesse või vuukidesse peab AEROSANA VISCONN FIBER sügavale vuugi sisse suruma. Seejuures peab arvestama, et paigaldamise sügavus on vähemalt pool vuugi laiusest.
Suured vuugid või ebatasasused katta vajaduse korral AEROSANA FLEECE-ga või kleepida (nt TESCON VANA) enne edasist töötlemist üle.
Alternatiivina võib avad sobiva krohvi või seguga täita.

Kuivamise käigus muutub AEROSANA VISCONN FIBRE värvus sinisest mustaks. AEROSANA VISCONN FIBRE white ei muuda värvust.
Kuivamise ajal tuleb kilet kaitsta niiskuse (nt vihma) eest.

Kaitsevarustus
Kui materjali pihustatakse halvasti tuulutatavates kohtades, tuleb isikukaitsevahenditena kasutada hingamisteede kaitsevahendit, kaitseprille ja -kindaid.

AEROFIXX-ga pihustamine
AEROFIXX-ga saab kasutada AEROSANA VISCONN FIBRE tooteid. Pihustuspea võimaldav valida vuukide täitmise ja pihustamise vahel.

Pintsliga pealekandmine
Kõiki AEROSANA VISCONNi tooteid saab peale kanda ka pintsliga. Tõhusaks tööks peab pintsli laius olema ≥ 50 mm. Minimaalse 500 µm nõutava kihi paksuse kontrollimiseks tuleb kasutada mõõtešablooni.

Ladustamine
Pärast pikaajalist ladustamist võib vajaliku konsistentsi saamiseks vett (~5%) juurde segada. Vältige liigset vedeldamist (tugeva voolamise oht ja pragude väiksem sildamisvõime). Mahutite hermeetiline sulgemine ja materjali lisakatmine õhukese kilega vähendavad vee aurustumist.

Aluspinnad

Enne kasutamist kontrollige, kas aluspind sobib vedeltihendusaine kasutamiseks. Ebaühtlastel või struktureeritud aluspindadel võib olla vajalik mitu kihti. Puudused kõrvaldada (aluspinna mürad) või suured ebatasasused sulgege AEROSANA FLEECE abil, liimige enne töötlemist üle (nt ühendusteibiga CONTEGA SOLIDO , sõltuvalt nõuetest) või tasandage pahtliga.

Aluspinnad peavad olema enne puhastatud. Paigaldamisel peab olema aluspinna- ja õhutemperatuur vähemalt +5 °C. Külmunud aluspindadele ei ole paigaldamine võimalik. Kaetavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema kuivaja piisava kandevõimega. Kasutamine on võimalik niisketel, kuid mitte märgadel aluspindadel.

Vedel kile nakkub kõigi tavapäraste ehitusmaterjalidega, nt mineraalsete aluspindadega, nagu betoon ja müüritis (nt tellis, silikaltsiit, poolbetoon, pimss). Betoon- või krohvpinnad võivad olla vähesel määral pudedad. Peale selle kõikide pro clima paanide, PE-st, PA-st, PP-st ja alumiiniumkilede, hööveldatud ning lakitud puidu, puidupõhiste plaatide (puitlaast-, OSB-, BFU-, MDF-plaatide), mittekorrodeeruvate metallpindade ja kõvade plastide (nt torud, aknad) korral.

Kontrollige enne kasutamist, kas aluspind on pihustatava materjali pealekandmiseks sobiv. Ebatasaste või struktuursete aluspindade korral tuleb vajaduse korral kanda peale mitu korda. Kahjustatud kohad (süvendid aluspinnas) või suured ebatasasused täita vajaduse korral AEROSANA FLEECE-ga, kleepida enne edasist töötlemist üle (nt vajaduse korral teibiga CONTEGA SOLIDO) või siluda pahtliga.

Eeldatavate nihete tõttu ei ole deformatsioonivuukide hermetiseerimine võimalik. Üleminekud, nt põranda ja seinte liitkohad, tuleb hermetiseeritavas piirkonnas katta kogu ulatuses nõutava minimaalse paksusega kihiga (märjalt peale kandes 500 µm).Põkkvuukide korral, näiteks puitkiudplaatide profiilipiirkondades, kasutage toodet AEROSANA FLEECE. Kui on vaja kilesid (nt pro clima INTELLO) õhupidavalt ühendada, siis tuleb need kinnitada sobiva teibiga (nt TESCON VANA või CONTEGA SOLIDO SL). Üleminek peab olema mehaaniliste pingeteta.

Piirnevate materjalide/pindade kaitsmine
Kaetavate pindade ümbruses olevad nähtavad pinnad vajavad kaitset, nagu puit, klaas, keraamilised pinnad, klinker, looduslikud kivid, lakitud pinnad ja metall. Pritsmed tuleb kohe rohke veega maha loputada. Ärge oodake pritsmete kõvastumist. Tööriistad tuleb kohe pärast kasutamist veega puhastada. Koguge pesuvesi kokku ja kõrvaldage ametkondlike eeskirjade kohaselt.