Privaatsuspoliitika

Selle privaatsuspoliitika põhimõtted käsitlevad meie veebipakkumiste raames ning nendega seotud veebilehtedel, toimingutes ja sisus, samuti väljaspool veebi, näiteks meie sotsiaalmeedia profiilis (edaspidi koos nimetatud kui veebipakkumine) töödeldavate isikuandmete (edaspidi tekstis ka andmed) liiki, töötlemise ulatust ja eesmärki. Mõisteid, näiteks „isikuandmete töötlemine“ või „vastutav töötleja“, on kasutatud samas tähenduses, mis on esitatud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 4.

Vastutav töötleja

MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35-43
68723 Schwetzingen

Fon +49 62 02 – 27 82.0
Fax +49 62 02 – 27 82.21
E-mail info@proclima.de

Esindusõigusega juhatuse liikmed:
Lothar Moll & Uwe Bartholomäi

Andmekaitseametnik

Ulrich Jahnke
PRIOLAN GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 9
74076 Heilbronn
Tel +49 7131-2628-800
E-Mail datenschutz@proclima.de

Töödeldavate isikuandmete liigid

  • Üldandmed (nt nimed, aadressid)
  • Kontaktandmed (nt e-post, telefoninumbrid)
  • Sisuandmed (nt teksti sisestused, fotod, videod)
  • Kasutusandmed (nt külastatud veebilehed, huvi sisu vastu, juurdepääsuajad)
  • Meta- ja sideandmed (nt seadmeinfo, IP-aadressid) .

Andmesubjektide kategooriad

Veebipakkumiste külastajad ja kasutajad (edaspidi nimetame andmesubjekte kokkuvõtvalt ka kui kasutaja).

Isikuandmete töötlemise eesmärk

  • Veebipakkumiste, nende funktsioonide ja sisu pakkumine
  • Kontaktipäringutele vastamine ja kasutajatega suhtlemine
  • Turvameetmed
  • Leviala mõõtmine / turustamine

Kasutatud mõisted

„Isikuandmed“ on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

„Isikuandmete töötlemine“ on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum. Mõiste on lai ja hõlmab tegelikult igasugust andmete kasutust.

„Pseudonümiseerimine“ on isikuandmete töötlemine sellisel viisil, et isikuandmeid ei saa enam täiendavat teavet kasutamata seostada konkreetse andmesubjektiga, tingimusel et sellist täiendavat teavet hoitakse eraldi ja andmete tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga seostamise vältimise tagamiseks võetakse tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.

„Profiilianalüüs“ on igasugune isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis hõlmab isikuandmete kasutamist füüsilise isikuga seotud teatavate isiklike aspektide hindamiseks, eelkõige selliste aspektide analüüsimiseks või prognoosimiseks, mis on seotud asjaomase füüsilise isiku töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide, usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või liikumisega.

„Vastutav töötleja“ on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

„Volitatud töötleja“ on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

Asjakohased õiguslikud alused

Tutvustame isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 13 kohaselt teile meie isikuandmete töötlemise õiguslikke aluseid. Kui privaatsuspoliitikas ei ole õiguslikku alust nimetatud, on nõusolekute saamise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a ja artikkel 7, meie teenuste osutamiseks ja teenuselepingute täitmiseks, samuti päringutele vastamiseks vajaliku isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b, meie lepinguliste kohustuste täitmiseks vajaliku isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c ning meie õigustatud huvide kaitsmiseks vajaliku isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Kui isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks, on töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt d.

Turvameetmed

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 32 kohaselt rakendame ohule vastava turvalisuse taseme tagamiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning arvestades isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti erineva tõenäosuse ja suurusega ohte füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele.

Meetmed hõlmavad eelkõige isikuandmete konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja andmetele juurdepääsu turvalisuse tagamist, kontrollides füüsilist juurdepääsu andmetele, isikuandmete sisestamist, edastamist ning juurdepääsu turvalisust ja eraldamist. Lisaks oleme rakendanud protseduuri andmesubjektide õiguste tagamiseks, andmete kustutamiseks ja isikuandmete kaitset puudutavale ohule reageerimiseks. Arvestame isikuandmete kaitsmisega juba riist- ja tarkvara valimisel või arendamisel, samuti kasutamisel, järgides lõimitud andmekaitse ja vaikimisi andmekaitse põhimõtet (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 25).

Koostöö isikuandmete volitatud töötlejate ja kolmandate isikutega

Kui isikuandmete töötlemise raames avaldatakse või edastatakse andmeid teistele isikutele ja äriühingutele (volitatud töötlejatele või kolmandatele isikutele) või neile võimaldatakse muul viisil juurdepääs isikuandmetele, toimub see üksnes teilt saadud õigusliku loa alusel (nt kui andmete edastamine kolmandatele isikutele, nagu makseteenuse osutajale, on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b järgi vajalik lepingu täitmiseks) või juhul, kui selleks on seaduslik kohustus, või meie õigustatud huvides (nt esindajate, veebimajutuse jms kasutamisel).

Kui anname isikuandmete töötlemiseks volituse volitatud töötleja lepingu alusel, järgime isikuandmete kaitse üldmääruse artiklit 28.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele

Kui isikuandmeid töödeldakse kolmandas riigis (st väljaspool Euroopa Liitu (EL) või Euroopa Majanduspiirkonda (EMP)) või kui töötlemiseks kasutatakse kolmandate riikide teenuseid või kui isikandmeid avaldatakse või edastatakse kolmandatele riikidele, tehakse seda üksnes meie (eel)lepinguliste kohustuste täitmiseks, teie nõusolekul, seadusliku kohustuse täitmiseks või meie õigustatud huvides. Õiguslike või lepinguliste nõusolekute kohaselt töötleme või edastame andmeid kolmandasse riiki üksnes juhul, kui on täidetud eritingimused isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 44 järgi. St isikuandmete töötlemisel on võetud näiteks asjakohased ELi tunnustatud piisava tasemega meetmed isikuandmete kaitseks (nt USA-le andmekaitseraamistiku Privacy Shield kaudu) või järgitakse ametlikult tunnustatud spetsiaalseid lepingulisi kohustusi (nn lepingu tüüptingimused).

Andmesubjekti õigused

Teil on õigus saada vastutavalt töötlejalt kinnitust selle kohta, kas teid käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse, tutvuda nende andmetega ning saada lisateavet ja andmete koopiad isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 15 järgi.

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 16 alusel on teil õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist või teid puudutavate ebaõigete isikuandmete parandamist.

Teil on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 17 tingimuste kohaselt õigus nõuda teid puudutavate isikuandmete viivituseta kustutamist või artikli 18 alusel nõuda isikuandmete töötlemise piiramist.

Teil on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 20 tingimuste kohaselt õigus saada teid puudutavaid isikuandmeid, mida te olete meile esitanud, ja edastada neid andmeid teisele vastutavale töötlejale.

Lisaks on teil isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 77 järgi õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.

Tagasivõtmise õigus

Teil on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 7 lõike 3 järgi õigus oma nõusolek tagasi võtta alates tagasivõtmise hetkest.

Õigus esitada vastuväiteid

Teil on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 tingimuste kohaselt õigus igal ajal esitada vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes. Eriti on teil õigus esitada vastuväiteid otseturunduse eesmärgil tehtava andmetöötluse suhtes.

Küpsised ja õigus esitada vastuväiteid otseturunduse korral

Küpsised on väikesed andmefailid, mis salvestatakse kasutaja arvutisse. Küpsistes saab salvestada erinevat teavet. Üks küpsis on mõeldud peamiselt selleks, et salvestada kasutaja (või küpsist salvestava seadme) andmed sellel ajal, kui kasutaja veebipakkumist külastab, või ka pärast seda. Ajutised küpsised ehk seansiküpsised on sellised küpsised, mis kustutatakse pärast seda, kui kasutaja veebipakkumisest lahkub ja oma brauseri sulgeb. Sellisesse küpsisesse saab salvestada nt veebipoe ostukorvi sisu või sisselogimise oleku. Alalised ehk püsiküpsised on sellised, mis säilivad ka pärast brauseri sulgemist. Nii saab näiteks salvestada sisselogimise olekut, kui kasutaja mitu päeva hiljem seda taas kasutab. Samuti võib sellisesse küpsisesse salvestada kasutaja huvisid puudutavad andmed, mida kasutatakse leviala mõõtmiseks või turunduse eesmärkidel. Kolmanda osapoole küpsised (Third-Party-Cookie) on sellised, mida kasutavad teised teenuseosutajad, kes vastutavad veebipakkumise eest (kui need on ainult nende küpsised, siis on need nn esimese osapoole küpsised ehk First-Party Cookies).

Me võime kasutada ajutisi ja alalisi küpsiseid ning teavitame sellest meie privaatsuspoliitikas.

Kui kasutaja ei soovi küpsiste salvestamist oma arvutisse, palutakse tal oma brauseris asjaomane suvand süsteemisätetes välja lülitada. Salvestatud küpsiseid saab brauseri süsteemisätetes kustutada. Küpsiste välistamine võib kaasa tuua veebipakkumise funktsioonide piiramise.

Üldiste vastuväidetega, mis puudutavad küpsiste kasutamist suure osa teenuste, eriti jälgimise puhul veebiturunduse eesmärgil, saate tutvuda USA veebilehel http://www.aboutads.info/choices/ või ELi veebilehel http://www.youronlinechoices.com/. Küpsiste salvestamisest loobumiseks saate need ka brauseri seadetes välja lülitada. Palun arvestage, et te ei saa siis vajaduse korral kõiki veebipakkumise funktsioone kasutada.

Andmete kustutamine

Meie töödeldavaid isikuandmeid saab isikuandmete kaitse üldmääruse artiklite 17 ja 18 sätete kohaselt kustutada või nende töötlemist piirata. Kui meie privaatsuspoliitikas ei ole sõnaselgelt teisiti märgitud, siis kustutatakse meie salvestatud andmed kohe, kui neid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks need on kogutud, ja puuduvad seadustest tulenevad kohustused neid säilitada. Isikuandmete töötlemist piiratakse, kui andmeid ei saa kustutada, sest neid on vaja teistel seaduses lubatud eesmärkidel. St isikuandmed lukustatakse ja neid ei töödelda muudel eesmärkidel. See kehtib nt selliste isikuandmete kohta, mida tuleb säilitada äri- või maksuõiguse alusel.

Saksamaa õigusnormidest tulenevalt säilitatakse maksuseadustiku § 147 lõike 1, § 257 lõike 1 punktide 1 ja 4 ning äriseadustiku artikli 4 alusel andmeid (raamatud, salvestused, tegevusaruanded, raamatupidamisdokumendid, äriraamatud, maksustamise jaoks vajalikud dokumendid jne) 10 aastat ning äriseadustiku § 257 lõike 1 punktide 2 ja 3 ning lõike 4 (ärikirjad) alusel 6 aastat.

Austria õigusnormidest tulenevalt säilitatakse andmeid föderaalse maksuseadustiku § 132 lõike 1 alusel (raamatupidamisdokumendid, dokumendid/arved, kontod, äridokumendid, kulude ja tulude aruanded jms) 7 aastat, maatükkidega seotud andmeid säilitatakse 22 aastat ning 10 aastat säilitatakse dokumente, mis on seotud elektrooniliste teenuste ning side-, raadio- ja televisiooniteenusega, mida edastatakse ELi mittekuuluvate riikide ettevõtetele ning mille puhul kasutatakse elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatava teenuse käibemaksuga maksustamise erikorda (MOSS).

Ettevõttepõhine isikuandmete töötlemine

Lisaks töötleme meie klientide, huvitatud isikute ja äripartnerite – lepingu andmeid (nt lepingu sisu, lõpptähtaeg, kliendikategooria); – makseandmeid (nt pangaandmed, makseajalugu) lepinguliste teenuste osutamiseks, klienditeeninduseks, turunduseks, reklaamiks ja turu-uuringute tegemiseks.

Tellimuste töötlemine veebipoes ja kliendikonto

Töötleme klientide isikuandmeid veebipoest tellimise protsessis, et võimaldada toodete ja teenuste valimist ja tellimist, nende eest tasumist ning nende kohaletoimetamist.

Töödeldavate andmete hulka kuuluvad üldandmed, kontaktandmed, lepingu andmed ja makseandmed ning andmesubjektideks on meie kliendid, huvitatud isikud ja muud äripartnerid. Andmeid töödeldakse teenuste osutamise eesmärgil veebipoe, arveldamise, tarnimise ja klienditeeninduse raames. Seejuures kasutame seansiküpsiseid ostukorvi sisu salvestamiseks ning püsiküpsiseid sisselogimise oleku salvestamiseks.

Andmete töötlemise aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b (tellimuste töötlemine) ja punkt c (seadusega nõutav arhiveerimine). Seejuures on need märgitud kui andmed, mis on nõutavad lepingu põhjendamiseks ja täitmiseks. Kolmandatele isikutele avaldame andmeid üksnes tarnimise või maksmise või juriidiliste nõustajate ja ametiasutustega seotud õiguslike lubade ja kohustustega seonduvalt. Kolmandatesse riikidest edastatakse andmed vaid siis, kui see on vajalik lepingu täitmiseks (nt kliendi soovi korral tarnimisel või maksmisel).

Kasutajad võivad luua kasutajakonto, kus neil on võimalik eelkõige oma tellimusi vaadata. Registreerimisel küsitakse kasutajalt nõutavat kohustuslikku teavet. Kasutajakontod ei ole avalikud ja otsingumootorid ei saa neid indekseerida. Kui kasutaja kustutab oma kasutajakonto, siis kustutatakse andmed kasutajakonto kustutamise hetkel, eeldusel et nende säilitamine ei ole nõutav äri- või maksuõigusest tulenevatel põhjustel isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti c järgi. Õigusliku kohustuse korral kliendikonto andmed arhiveeritakse kuni nende kustutamiseni. Lepingu edukal lõpetamisel on kasutajad kohustatud oma andmed enne lepingu lõppemist kindlustama.

Registreerimise ja uuesti sisselogimise, samuti meie veebiteenuste kasutamise korral salvestame me IP-aadressi ja konkreetse kasutuse ajahetke. Salvestamine toimub meie õigustatud huvides, samuti kasutaja huvidest lähtuvalt, et kaitsta väärkasutuse ja muu volitamata kasutuse eest. Neid andmeid kolmandatele isikutele põhimõtteliselt ei edastata, välja arvatud juhul, kui seda on vaja meie nõuete täitmiseks või kui selleks on õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti c järgi.

Andmed kustutatakse pärast õiguslike garantiide ja sarnaste kohustuste lõppemist ning andmete säilitamise vajadust hinnatakse iga kolme aasta tagant; seadusjärgse arhiveerimise kohustuse korral kustutatakse andmed tähtpäeva saabumisel (säilitamistähtaja lõppemisel äriõiguse (6 aastat) ja maksuõiguse järgi (10 aastat)).

Lepingulised teenused

Oma lepingupartnerite (edaspidi lepingupartner) ja huvitatud isikute, samuti tellijate ja klientide andmeid töötleme isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b alusel, et osutada lepingulisi või lepingu sõlmimisele eelnevaid teenuseid. Sel puhul töödeldavate andmete töötlemise viis, ulatus, eesmärk ja töötlemise vajalikkus määratakse kindlaks lepinguliste suhetega.

Töödeldavate andmete hulka kuuluvad meie lepingupartnerite põhiandmed (nt nimi ja aadress), kontaktandmed (nt e-posti aadress ja telefoninumber), samuti lepingu andmed (nt kasutatud teenused, lepingu sisu, lepinguline suhtlus, kontaktisikute nimed) ja makseandmed (nt pangaandmed, makseajalugu).

Isikuandmete eriliike me põhimõtteliselt ei töötle, välja arvatud juhul, kui see on tellimuse või lepinguga seotud isikuandmete töötlemise osa.

Töötleme isikuandmeid, mis on vajalikud lepinguliste teenuste õigustamiseks ja täitmiseks, ning viitame selle nõutavusele, kui see ei ole lepingupartnerile ilmne. Ettevõttevälistele isikutele või äriühingutele avaldame andmeid vaid siis, kui see on lepingu raames nõutav. Tellimuse raames meile edastatud andmete töötlemisel toimime tellija juhiste kohaselt ja seadusega ette nähtud viisil.

Meie veebiteenuste kasutamise raames võime salvestada IP-aadresse ja iga kasutuse ajahetke. Salvestamine toimub meie õigustatud huvides, samuti kasutaja huvist lähtuvalt, et kaitsta väärkasutuse ja muu volitamata kasutuse eest. Neid andmeid kolmandatele isikutele põhimõtteliselt ei edastata, välja arvatud juhul, kui see on vajalik meie nõuete täitmiseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f järgi või kui selleks on seaduslik kohustus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti c kohaselt.

Andmed kustutatakse siis, kui neid ei ole enam vaja lepinguliste või seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või mis tahes garantii- ja sarnaste kohustuste jaoks, seejuures kontrollitakse andmete säilitamise vajadust iga kolme aasta tagant; muul juhul kehtivad seadusest tulenevad säilitamiskohustused.

Haldus, finantsarvestus, töökorraldus, kontaktide haldus

Töötleme andmeid haldusülesannete raames, samuti meie tegevuse korraldamiseks, finantsarvestuseks ja seaduslike kohustuste täitmiseks, näiteks arhiveerimiseks. Seejuures töötleme samu isikuandmeid, mida töötleme oma lepinguliste teenuste osutamisel. Andmete töötlemisel lähtume isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktist c ja artikli 6 lõike 1 punktist f. Isikuandmete töötlemine puudutab kliente, huvitatud isikuid, äripartnereid ja veebilehe külastajaid. Isikuandmeid töödeldakse andmete haldamise, finantsarvestuse, töökorralduse ja arhiveerimise, samuti meie äritegevuse säilitamise, ülesannete täitmise ja teenuste osutamise eesmärgil ning huvides. Lepinguliste teenuste ja lepingulise suhtlusega seotud andmete kustutamist on käsitletud isikuandmete töötlemise toiminguid puudutava teabe all.

Avaldame või edastame seejuures andmeid finantshaldusele ja konsultantidele, nt maksunõustajatele või audiitoritele, samuti teistele makseteenuse osutajatele.

Lisaks salvestame meie ärihuvidest tulenevalt teavet tarnijate, korraldajate ja muude äripartnerite kohta, näiteks selleks, et nendega hiljem ühendust võtta. Neid peamiselt äriühingutega seotud andmeid salvestame me põhimõtteliselt pidevalt.

Majandusanalüüsid ja turu-uuringud

Analüüsime meie käsutuses olevaid äritehingute, lepingute, päringute jms andmeid oma äritegevuse tarbeks, et tunda turu suundumusi ning lepingupartnerite ja kasutajate soove. Seejuures töötleme põhiandmeid, sideandmeid, lepingute andmeid, makseandmeid, kasutusandmeid ja metaandmed isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel ning andmesubjektideks on meie veebipakkumise lepingupartnerid, huvitatud isikud, kliendid, külastajad ja kasutajad.

Analüüse tehakse turunduse ja turu-uuringute majandusliku hindamise eesmärgil. Seejuures võime registreeritud kasutajate profiile arvestada nt nende tellitud teenuste infoga. Kasutame analüüse selleks, et parandada kasutusmugavust, optimeerida meie pakkumisi ja muuta äritegevus tõhusamaks. Kui tegu ei ole kokkuvõtlike väärtustega anonüümsete analüüsidega, siis kasutame analüüse ainult meie ja neid ei avaldata väljapoole.

Kui analüüsid või profiilid on isikupõhised, kustutatakse need kasutaja kustutamisel või tehakse anonüümseks, muul juhul kaks aastat pärast lepingu lõpetamist. Võimaluse korral on makromajanduslikud ja üldiste tendentside analüüsid koostatud anonüümselt.

Registreerimise funktsioon

Kasutajad saavad luua kasutajakonto. Registreerimise käigus teavitatakse kasutajaid nõutavast kohustuslikust teabest ja isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b alusel kasutajakonto loomiseks. Töödeldavate isikuandmete hulka kuuluvad eelkõige sisselogimise andmed (nimi, salasõna, e-posti aadress). Registreerimisel esitatud andmed on vajalikud kasutajakonto kasutamise ja selle otstarbe eesmärgil.

Kasutajaid võidakse e-posti teel teavitada kasutajakonto jaoks olulisest teabest, näiteks tehnilistest muudatustest. Kui kasutaja kustutab oma kasutajakonto, kustutatakse kasutajakontoga seotud andmed, eeldusel et puudub nende säilitamise seaduslik kohustus. Lepingu edukal lõpetamisel on kasutajad kohustatud oma andmed enne lepingu lõppemist kindlustama. Meil on õigus kõik lepingu kehtivuse ajal salvestatud kasutajaandmed jäädavalt kustutada.

Salvestame IP-aadressi ja konkreetse kasutuse ajahetke registreerimise ja sisselogimise funktsioonides, samuti kasutajakonto kasutamisel. Salvestamine toimub meie õigustatud huvides, samuti kasutaja huvidest lähtuvalt, et kaitsta väärkasutuse ja muu volitamata kasutuse eest. Neid andmeid kolmandatele isikutele põhimõtteliselt ei edastata, välja arvatud juhul, kui see on vajalik meie nõuete täitmiseks või kui selleks on seaduslik kohustus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti c järgi. IP-aadressid anonüümitakse või kustutatakse hiljemalt 7 päeva pärast.

Kommentaarid ja postitused

Kui kasutaja lisab kommentaare või teisi postitusi, võib tema IP-aadressi salvestada kuni 7 päevaks meie õigustatud huvi alusel isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f mõttes. Teeme seda meie turvalisuse tagamiseks ja juhuks, kui kellegi kommentaarides või postitustes on ebaseaduslik sisu (solvangud, keelatud poliitiline propaganda jms). Sel juhul võidakse meid kommentaari või postituse eest vastutavaks teha ja seetõttu oleme huvitatud autori identiteedist.

Lisaks jätame endale õiguse meie õigustatud huvidest tulenevalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel töödelda kasutaja andmeid rämpsposti tuvastamise eesmärgil.

Samal õiguslikul alusel jätame küsitluste korral endale õiguse salvestada nende toimumise ajal kasutajate IP-aadresse ja kasutada küpsiseid, et vältida mitmekordset hääletamist.

Kommentaarides ja postitustes esitatud andmed salvestatakse kuni kasutaja vastuväite esitamiseni.

Kommentaaride tellimine

Kasutajatel on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt antud nõusoleku korral võimalik tellida järelkommentaare. Kasutajad saavad kinnitusmeili, et kontrollida, kas nemad on sisestatud e-posti aadressi omanikud. Kasutajad saavad kommentaaride tellimuse igal ajal tühistada. Kinnitusmeil sisaldab teavet tühistamise võimaluste kohta. Kasutaja nõusolekute tõendamiseks salvestame kasutaja IP-aadressi kõrval ka sisselogimise ajahetke ja kustutame selle teabe siis, kui kasutaja tühistab tellimuse.

Teil on võimalik meie tellimustest igal ajal loobuda, st oma nõusolek tühistada. Võime oma õigustatud huvist tulenevalt säilitada sisestatud e-posti aadresse enne kustutamist kuni kolm aastat, et tõendada varem antud nõusolekut. Nende andmete töötlemise eesmärk on kaitsta meid võimalike nõuete eest. Igal ajal saab taotleda individuaalset kustutamist, kui ühtlasi kinnitatakse varasema nõusoleku olemasolu.

Akismet rämpsposti filtreerimiseks

Kasutame oma veebipakkumise puhul Akismeti teenust, mida osutab Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Selle aluseks on meie õigustatud huvid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f mõttes. Selle teenuse abil eristatakse ehtsate inimeste kommentaarid rämpsposti kommentaaridest. Selleks saadetakse kogu teave kommentaari kohta USAs asuvasse serverisse, kus seda analüüsitakse ja säilitatakse võrdlemise eesmärgil neli päeva. Kui kommentaar osutub rämpspostiks, siis säilitatakse andmeid kauem. Need andmed sisaldavad sisestatud nime, e-posti aadressi, IP-aadressi, kommentaari sisu ja viiteid, samuti teavet kasutatud brauseri, arvutisüsteemi ja sisestusaja kohta.

Rohkem teavet selle kohta, kuidas Akismet andmeid kogub ja kasutab, leiate Automatticu andmekaitsesuunistest: https://automattic.com/privacy/.

Kasutajad võivad kasutada pseudonüüme või jätta nime või e-posti aadressi sisestamata. Teil on võimalik andmete edastamist täielikult vältida, kui jätate meie kommentaaride süsteemi kasutamata. Sellest oleks kahju, kuid kahjuks ei näe me teisi sama tõhusaid töötlemise alternatiive.

Gravataris profiilipiltide esitamine

Kasutame oma veebipakkumises ja eriti blogis Gravatari teenust, mida osutab Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA.

Gravatar on teenus, kuhu kasutajad saavad sisse logida ning salvestada oma profiilipilte ja e-posti aadresse. Kui kasutaja kommenteerib oma e-posti aadressi alt või teeb postitusi teistes veebikeskkondades (eriti blogides), saab tema profiilipilte kommentaaride või postituste kõrval kuvada. Selleks edastatakse kasutajate märgitud e-posti aadressid kodeeritult Gravatarile, et kontrollida, kas profiil on loodud. See on e-posti aadressi edastamise ainus eesmärk, e-posti aadressi ei kasutata teistel eesmärkidel ja see kustutatakse hiljem.

Kasutame Gravatari oma õigustatud huvides isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f mõttes, kuna pakume kommentaaride ja postituste autoritele võimalust oma postitusi profiilipildiga isikupärastada.

Piltide kuvamisel saab Gravatar teada kasutaja IP-aadressi, sest see on vajalik brauseri ja veebiteenuste omavaheliseks suhtluseks. Rohkem teavet selle kohta, kuidas Gravatar andmeid kogub ja kasutab, leiate Automatticu andmekaitsesuunistest: https://automattic.com/privacy/.

Kui kasutaja ei soovi, et kommentaaris kuvatakse tema e-posti aadressiga seotud kasutajapilt, tuleb tal kasutada kommenteerimiseks e-posti aadressi, mida ta ei ole Gravatari lisanud. Lisaks märgime, et kui kasutaja ei soovi Gravatarile oma e-posti aadressi saata, on tal võimalik jääda ka anonüümseks või e-posti aadressi üldse mitte kasutada. Kasutaja saab andmete edastamist täielikult vältida, kui ta ei kasuta meie kommentaaride süsteemi.

Ühenduse võtmine

Kui kasutaja võtab meiega ühendust (nt kontaktvormi kaudu, e-posti või telefoni teel või sotsiaalmeedia vahendusel), töödeldakse tema andmeid päringu läbivaatamiseks ja lahendamiseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b alusel (lepingu täitmiseks või sõlmimiseks) ja artikli 6 lõike 1 punkti f alusel (muud päringud). Kasutajate andmeid võidakse säilitada kliendihalduse süsteemis Customer-Relationship-Management System (CRM System) või sarnases päringusüsteemis.

Kui päringud ei ole enam vajalikud, siis me kustutame need. Kontrollime vajadust iga kahe aasta tagant; lisaks kehtivad seadusest tulenevad arhiveerimise kohustused.

Uudiskiri

Järgnevalt anname teavet meie uudiskirja sisu, samuti sisselogimise, saatmise ja statistilise hindamise kohta ning teie õiguse kohta esitada vastuväiteid. Meie uudiskirja tellimisega kinnitate oma nõustumist selle saamise ja kirjeldatud menetlustega.

Uudiskirja sisu: saadame uudiskirju, e-kirju ja teisi reklaamteavet sisaldavaid e-teateid (edaspidi uudiskiri) ainult saaja nõusolekul või seadusliku loal. Kuna uudiskirja tellimise raames on selle sisu konkreetselt kirjeldatud, on kasutaja nõusolek määrava tähtsusega. Üldiselt sisaldavad meie uudiskirjad teavet meie teenuste ja meie kohta.

Kinnituskiri koos lingiga (Double-Opt-In) ja logimine: meie uudiskirja tellimisel kasutatakse lingiga kinnituskirja (Double-Opt-In). St pärast registreerimist saate e-kirja, milles teil palutakse oma registreering kinnitada. See kinnitus on vajalik, et keegi ei saaks ennast võõra e-posti aadressiga registreerida. Uudiskirja tellimus logitakse, et hiljem oleks võimalik registreerimise protsessi õigusnõuete kohaselt tõendada. See hõlmab registreerimise ja kinnituse ajahetke, samuti IP-aadressi. Samuti logitakse teie kirja kättetoimetamise teenuse osutaja andmete muudatused.

Registreerimise andmed: uudiskirja tellimiseks piisab, kui esitate oma e-posti aadressi. Valikuliselt palume teil sisestada oma nimi, et uudiskirjale saaks lisada isikliku pöördumise.

Uudiskirja saadetakse ja sellega seotud tulemusi mõõdetakse saaja nõusolekul isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a ja artikli 7 alusel ning kooskõlas Saksamaa kõlvatu konkurentsi seaduse (UWG) § 7 lõike 2 punktiga 3 või, kui nõusolek ei ole vajalik, siis meie õigustatud huvides otseturunduse eesmärgil isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel ning kooskõlas Saksamaa kõlvatu konkurentsi seaduse (UWG) § 7 lõikega 3.

Registreerimise logimise aluseks on meie õigustatud huvid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f mõttes. Meie huvides on tagada kasutajale mugav ja turvaline uudiskirja süsteem, mis vastab nii meie ärilistele eesmärkidele kui ka kasutajate ootustele ning lisaks võimaldab meil nõusolekuid tõendada.

Tühistamine: te saate igal ajal meie uudiskirja tellimisest loobuda, st oma nõusoleku tühistada. Uudiskirja tühistamise lingi leiate iga uudiskirja lõpust. Võime oma õigustatud huvist tulenevalt säilitada sisestatud e-posti aadresse enne kustutamist kuni kolm aastat, et tõendada varem antud nõusolekut. Nende andmete töötlemise eesmärk on kaitsta meid võimalike nõuete eest. Igal ajal saab taotleda individuaalset kustutamist, kui ühtlasi kinnitatakse varasema nõusoleku olemasolu.

Uudiskiri – CleverReach

Uudiskirjade saatmisel kasutatakse kättetoimetamise teenuse osutajat CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Saksamaa. Kättetoimetamise teenuse osutaja andmekaitsepõhimõtetega saate tutvuda siin: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/. Kättetoimetamise teenuse osutajat kasutatakse meie õigustatud huvides isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel ja volitatud töötleja lepingu alusel isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 lõike 3 esimese lause järgi.

Kättetoimetamise teenuse osutaja võib oma teenuste optimeerimiseks ja parandamiseks (nt saatmise tehniliseks optimeerimiseks ja uudiskirja esitamiseks või statistilistel eesmärkidel) kasutada saaja andmeid pseudonüümituna, st ilma kasutajaga sidumata. Kättetoimetamise teenuse osutaja ei kasuta siiski meie uudiskirja saajate andmeid selleks, et neile ise kirjutada või edastada andmeid kolmandatele isikutele.

Uudiskiri – tulemuslikkuse mõõtmine

Uudiskirjad sisaldavad nn veebilutikaid (web-beacon), st ühe piksli suuruseid faile, mida kasutatakse uudiskirja avamisel meie serverist või kättetoimetamise teenuse osutaja serverist. Kuvamise käigus kogutakse esmalt tehnilist teavet, näiteks brauseri ja teie süsteemi kohta, samuti teie IP-aadressi ja kuvamise ajahetke andmeid.

Seda teavet kasutatakse tehnilistest andmetest või sihtrühmadest tulenevalt teenuse tehniliseks parandamiseks ning esituskohast (mis tehakse kindlaks IP-aadressi abil) või kasutusaegadest tulenevalt teie lugemiskäitumise parandamiseks. Statistiliste andmete hulka kuuluvad ka andmed selle kohta, kas uudiskirja avatakse, millal seda tehakse ja millistel linkidel klõpsatakse. Tehnilistel põhjustel saab seda teavet seostada uudiskirja iga saajaga. Siiski ei ole meil ega ka kättetoimetamise teenuse osutajal kavas kasutajaid jälgida. Pigem aitavad hinnangud meil tundma õppida meie kasutajate lugemisharjumusi ja sobitada sisu nende järgi või saata meie kasutajate huvidele vastavat erinevat sisu.

Tulemuslikkuse mõõtmist ei ole võimalik eraldi tühistada, seda saab teha ainult uudiskirja tellimuse tühistamisega.

Majutus ja e-kirjade saatmine

Meie kasutatavad majutusteenused on mõeldud järgmiste teenuste osutamiseks: taristu- ja platvormiteenused, andmetöötlus, salvestusruum ja andmebaasi teenused, e-kirjade saatmine, turvateenused, samuti tehnilised hooldusteenused, mida kasutame veebipakkumise toimimise eesmärgil.

Seejuures töötleme meie või töötlevad majutajad veebipakkumise klientide, huvitatud isikute ja külastajate üld-, kontakt- ja sisuandmeid, lepingute andmeid, kasutusandmeid ning meta- ja sideandmeid meie õigustatud huvides veebipakkumise tõhusaks ja ohutuks toimimiseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f ja artikli 28 alusel (volitatud töötleja lepingu sõlmimine).

Juurdepääsuandmete ja logifailide kogumine

Meie kogume või meie majutajad koguvad meie õigustatud huvides isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel andmeid iga juurdepääsu kohta selle teenuse asukoha serveris (nn serveri logifailid). Juurdepääsuandmete hulka kuuluvad vaadatud veebilehe nimi, fail, kuupäev ja vaatamise kellaaeg, edastatud andmete hulk, eduka esitamise teade, brauseri tüüp ja versioon, kasutaja operatsioonisüsteem, URLi viide (eelnevalt külastatud leht), IP-aadress ja kastutatav teenuseosutaja.

Logifaili andmeid säilitatakse turvalisuse kaalutlustel (nt väärkasutuse või pettuse paljastamiseks) kõige rohkem 7 päeva ja seejärel need kustutatakse.
Andmeid, mis on vajalikud tõendamise eesmärgil, ei kustutata enne asjakohase juhtumi lõplikku lahendamist.

Tulemuslikkuse mõõtmine Matomo abil

Mamotoga leviku analüüsimise käigus töödeldakse meie õigustatud huvides (st meie veebipakkumise analüüs, optimeerimine ja majanduslik toimimine isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f mõttes) järgmisi andmeid: teie kasutatava brauseri tüüp ja versioon, teie kasutatav operatsioonisüsteem, teie päritoluriik, serveri kasutamise kuupäev ja kellaaeg, külastuste arv, veebilehel viibimise aeg ning teie valitud välised lingid. Kasutajate IP-aadressid tehakse enne salvestamist anonüümseks.

Matomo kasutab küpsiseid, mis salvestatakse kasutaja arvutisse ja mis võimaldavad analüüsida meie veebipakkumise kasutamist. Seejuures saab töödeldud andmetest luua kasutajate pseudonüümidega kasutajaprofiilid. Küpsised säilivad kuni üks nädal. Küpsiste abil veebilehe kasutuse kohta kogutud teave salvestatakse ainult meie serverisse ja seda ei edastata kolmandatele isikutele.

Kasutajatel on igal ajal võimalik Matomo programmiga anonüümse andmete kogumise edaspidiseks tühistada, klõpsates alloleval lingil. Sel juhul paigaldatakse teie brauserisse nn loobumise küpsis (Opt-Out-Cookie), mis takistab Matomol igasuguste külastusandmete kogumise. Kui kasutaja oma küpsised kustutab, kustuvad ka loobumise küpsised ja need tuleb kasutajal uuest aktiveerida.

Kasutajate andmetega logid kustutatakse hiljemalt 6 kuu möödudes.

Veebikasutus sotsiaalmeedias

Kasutame sotsiaalmeedia võrgustikke ja platvorme selleks, et seal aktiivsete klientide, huvitatud isikute ja kasutajatega suhelda ning neid meie teenustest teavitada.

Juhime tähelepanu, et seejuures võidakse kasutajate isikuandmeid töödelda väljaspool Euroopa Liitu. Seetõttu võib kasutajatele tekkida risk, kuna nii võib nt nende õiguste tagamine olla keerulisem. Juhime andmekaitseraamistiku Privacy-Shield sertifikaati omavate USA teenuseosutajate puhul tähelepanu, et nad on kohustatud järgima ELi andmekaitsestandardit.

Lisaks töödeldakse kasutaja isikuandmeid turu-uuringute ja reklaami jaoks. Nii võidakse luua nt kasutajaprofiile, mis põhinevad kasutaja käitumisel ja huvil. Kasutajaprofiile võidakse omakorda kasutada nt kasutaja eeldatavatele huvidele vastavate reklaamide kuvamiseks platvormidel ja väljaspool neid. Nendel eesmärkidel salvestatakse reeglina kasutaja arvutisse tema käitumise ja huvidega seotud küpsiseid. Lisaks võidakse kasutajaprofiilis salvestada ka kasutaja seadmetest sõltumatuid andmeid (eriti kui kasutajad omavad mingi platvormi kontot ja on sellesse sisse logitud).

Kasutajate isikuandmete töötlemine tuleneb meie õigustatud huvist saada kasutajate kohta teavet ja nendega suhelda ning andmeid töödeldakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. Kui teenuseosutajate kasutajatelt küsitakse nõusolekut isikuandmete töötlemiseks (st nõustumist nt linnukese märkimise või kinnitusnupu vajutamisega), on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a ja artikkel 7.

Isikuandmete töötlemise üksikasjalikuks kuvamiseks ja vastuväidete esitamise võimalustega tutvumiseks (opt-out ehk keeldumine) soovitame vaadata järgnevalt lingitud andmeid teenuseosutajate kohta.

Ka teabenõuete ja kasutajaõiguste kinnitamise puhul soovitame pöörduda teenuseosutajate poole, kes saavad neid kõige tõhusamalt kinnitada. Ainult teenuseosutajatel on juurdepääs kasutajaandmetele ning nad saavad vahetult vajalikke meetmeid võtta ja teavet anda. Kui te vajate siiski veel abi, võite pöörduda meie poole.

– Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) – privaatsuspoliitika: https://www.facebook.com/about/privacy/, opt-out ehk keeldumine: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ja http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

– Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – privaatsuspoliitika: https://policies.google.com/privacy, opt-out ehk keeldumine: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

– Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – privaatsuspoliitika / opt-out ehk keeldumine: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

– Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – privaatsuspoliitika: https://twitter.com/de/privacy, opt-out ehk keeldumine: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

– Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) – privaatsuspoliitika / opt-out ehk keeldumine: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

– LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland) – privaatsuspoliitika https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy , opt-out ehk keeldumine: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

– Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland) – privaatsuspoliitika / opt-out ehk keeldumine: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Kolmandate poolte teenuste ja sisude ühendamine

Kasutame oma veebipakkumises meie õigustatud huvidest tulenevalt (st huvi meie veebipakkumise analüüsi, optimeerimise ja majandustegevuse tarbeks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f mõttes) kolmandate isikute sisu- või teenusepakkumisi, et ühendada nende sisu ja teenuseid, näiteks videod või kirjatüübid (edaspidi koos nimetatud kui sisu).

Selle eelduseks on alati, et kolmandate isikute asjaomane sisu võtab kasutajate IP-aadressid omaks, kuna ilma IP-aadressita ei ole võimalik nende brauserisse sisu saata. Seetõttu on IP-aadress selle sisu kuvamiseks vajalik. Püüame kasutada ainult sellist sisu, mille pakkujad kasutavad IP-aadresse ainult sisu edastamiseks. Kolmandad pakkujad võivad statistilistel või turunduse eesmärgil kasutada piksleid (pixel tags – nähtamatud graafikad, vahel nimetatakse ka veebilutikateks). Pikslitega saab hinnata näiteks veebilehe külastusi. Pseudonüümide teabe võib lisaks salvestada kasutaja seadmes olevatesse küpsistesse ning see võib sisaldada muu hulgas brauseri ja operatsioonisüsteemi tehnilisi andmeid, viitavaid veebilehti, samuti lisateavet meie veebipakkumise kasutuse kohta, samuti võib siduda teabega teistest allikatest.

Vimeo

Saame ühendada videoid Vimeo platvormilt, mida pakub Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Privaatsuspoliitika: https://vimeo.com/privacy. ). Juhime tähelepanu, et Vimeo võib kasutada analüüsitööriista Google Analytics ja viitame siinkohal privaatsuspoliitikale (https://www.google.com/policies/privacy) samuti Google Analyticsi keelamise (opt-out) võimalustele (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) või Google‘i andmete kasutuse ja turunduse sätetele (https://adssettings.google.com/).

Youtube

Saame ühendada videoid platvormilt YouTube, mida pakub Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privaatsuspoliitika: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out ehk keeldumine: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Fonts

Ühendame kirjatüüpe (Google Fonts), mida pakub Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privaatsuspoliitika: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out ehk keeldumine: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

Ühendame maakaarte teenusest Google Maps, mida pakub Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Töödeldavate andmete hulka võivad kuuluda IP-aadressid ja kasutaja asukoha andmed, mida siiski ei saa koguda ilma kasutaja nõusolekuta (reeglina toimub see mobiiliseadmete seadistamisel). Andmeid võidakse töödelda Ameerika Ühendriikides. Privaatsuspoliitika: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out ehk keeldumine: https://adssettings.google.com/authenticated.

OpenStreetMap

Ühendame maakaarte teenusest OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.de), mida pakub OpenStreetMap Foundation (OSMF) litsentsi Open Data Commons Open Database Lizenz (ODbL) alusel. Privaatsuspoliitika: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy.

Meie teada kasutatakse OpenStreetMapi teenuses kasutaja andmeid ainult selleks, et kuvada kaartide funktsioone ja salvestada valitud seadistusi. Selliste andmete hulka võivad kuuluda kasutaja IP-aadressid ja asukoha andmed, mida siiski ei saa koguda ilma kasutaja nõusolekuta (reeglina toimub see mobiiliseadmete seadistamisel).

Andmeid võidakse töödelda Ameerika Ühendriikides. Lisateavet leiate OpenStreetMapi privaatsuspoliitikast: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy.

Facebooki sotsiaalsete pluginate kasutamine

Kasutame oma õigustatud huvidest tulenevalt (st huvi meie veebipakkumise analüüsi, optimeerimise ja majandustegevuse tarbeks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f mõttes) sotsiaalvõrgustiku facebook.com sotsiaalseid pluginaid (edaspidi: pluginad), mida haldab Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa (edaspidi: Facebook). Sinna hulka võivad kuuluda nt pildid, videod või tekstid ja nupud, millega kasutajad saavad selle veebipakkumise sisu Facebookis jagada. Facebooki sotsiaalsete pluginate nimekirja ja välimust saate vaadata siit: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook omab andmekaitseraamistiku Privacy-Shield sertifikaati ja pakub seega garantiid Euroopa andmekaitsemääruse järgimise kohta (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Kui kasutaja kasutab selle veebipakkumise funktsiooni, mis sisaldab sellist pluginat, loob kasutaja seade otsese ühenduse Facebooki serveriga. Facebook kannab plugina sisu üle otse kasutaja seadmesse ja ühendab sellest veebipakkumisega. Seejuures võidakse töödeldud andmetest luua kasutaja kasutajaprofiile. Seetõttu ei ole meil võimalik mõjutada seda, millises ulatuses Facebook selle plugina abil andmeid kogub ja sellest meie teadmiste kohaselt kasutajad teavitab.

Pluginaga ühenduse kaudu saab Facebook teavet selle kohta, et kasutaja vaatab veebipakkumise lehte. Kui kasutaja on Facebooki sisse logitud, saab Facebook külastuse tema Facebooki kontoga siduda. Kui kasutaja pluginaga suhtleb (nt vajutab nuppu Like või lisab kommentaari), saadetakse asjaomane teave tema seadmest otse Facebooki ja salvestatakse seal. Isegi kui kasutajal ei ole Facebooki kontot, on siiski võimalus, et Facebook saab teada tema IP-aadressi ja salvestab selle. Facebooki andmetel salvestatakse Saksamaal ainult anonüümseks muudetud IP-aadressid.

Teavet selle kohta, milline on Facebooki andmete kogumise eesmärk ja ulatus, ning täiendava töötlemise ja kasutamise kohta, samuti sellega seotud õiguste ja seadistamise võimaluste kohta kasutajate privaatsuse kaitsmiseks leiate Facebooki andmekaitsesuunistest: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Kui kasutaja omab Facebooki kontot ega soovi, et Facebook kogub tema kohta selle veebipakkumise andmeid ja ühendab Facebooki kontol salvestatud andmetega, peab ta enne meie veebipakkumise kasutamist Facebookist välja logima ja oma küpsised kustutama. Rohkem sätteid ja teavet reklaami eesmärgil andmete kasutamise tühistamise kohta leiate Facebooki profiilisätete alt: https://www.facebook.com/settings?tab=ads või USA veebilehelt http://www.aboutads.info/choices/ või ELi veebilehelt http://www.youronlinechoices.com/. Sätted ei sõltu platvormist, st need võetakse üle kõikidele seadmetele (nt lauaarvutitele ja mobiiliseadmetele).

Twitter

Meie veebipakkumisega on võimalik ühendada Twitteri funktsioone ja sisu, mida pakub Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Sinna hulka võivad kuuluda nt pildid, videod või tekstid ja nupud, millega kasutajad saavad selle veebipakkumise sisu Twitteris jagada. Kui kasutajal on Twitteri platvormis konto, saab Twitter ülalnimetatud sisu ja funktsioone ühendada sealse kasutajaprofiiliga. Twitter omab andmekaitseraamistiku Privacy-Shield sertifikaati ja pakub seega garantiid Euroopa andmekaitsemääruse järgimise kohta (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Privaatsuspoliitika: https://twitter.com/de/privacy, opt-out ehk keeldumine: https://twitter.com/personalization.

Instagram

Meie veebipakkumisega on võimalik ühendada Instagrami funktsioone ja teenuseid, mida pakub Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Sinna hulka võivad kuuluda nt pildid, videod või tekstid ja nupud, millega kasutajad saavad selle veebipakkumise sisu Instagramis jagada. Kui kasutajal on Instagrami platvormis konto, saab Instagram ülalnimetatud sisu ja funktsioone ühendada sealse kasutajaprofiiliga. Instagrami privaatsuspoliitika: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Xing

Meie veebipakkumises on võimalik ühenduda Xingi funktsioonide ja sisuga, mida pakub XING AG, Dammtorstraße 29–32, 20354 Hamburg, Saksamaa. Sinna hulka võivad kuuluda nt pildid, videod või tekstid ja nupud, millega kasutajad saavad selle veebipakkumise sisu Xingi teenusega jagada. Kui kasutajal on Xingi platvormis konto, saab Xing ülalnimetatud sisu ja funktsioone ühendada sealse kasutajaprofiiliga. Xingi privaatsuspoliitika: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Google+

Meie veebipakkumises on võimalik ühenduda platvormi Google+ funktsioonide ja sisuga, mida pakub Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Sinna hulka võivad kuuluda nt pildid, videod või tekstid ja nupud, millega kasutajad saavad selle veebipakkumise sisu Google'i teenusega jagada. Kui kasutajal on Google+ platvormis konto, saab Google+ ülalnimetatud sisu ja funktsioone ühendada sealse kasutajaprofiiliga.

Google omab andmekaitseraamistiku Privacy-Shield sertifikaati ja pakub seega garantiid Euroopa andmekaitsemääruse järgimise kohta (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Lisateavet Google’is andmete kasutamise, seadistamise ja tagasivõtmise võimaluste kohta leiate Google’i privaatsuspoliitikast (https://policies.google.com/technologies/ads) ning Google’is reklaami esitamise tõkestamise seadistustest (https://adssettings.google.com/authenticated).


Loodud RA dr Thomas Schwenke Datenschutz-Generator.de abil